Numerologie

 

Pythagoras zei ooit: "het getal is de essentie van alle dingen". Pythagoras was een Grieks wiskundige en wijsgeer in de 6e eeuw voor Christus.

 

Getallen lijken soms een bepaalde mystiek over zich heen te hebben, een bepaalde betekenis groter dan het aantal of de hoeveelheid wat het vertegenwoordigd. Pythagoras heeft in de 6e eeuw voor Christus een mysterieschool opgericht. Hij zag dat getallen een bepaalde symboliek met zich mee droegen en een sleutel waren tot de harmonische wetten van de kosmos. Hij kreeg zijn kennis door de vele reizen die hij gemaakt heeft naar o.a. Egypte en India.

 

Numerologie houdt zich bezig met de symbolische betekenis van getallen, aan de hand van verschillende formules/methoden kan de numeroloog tot kerngetallen komen. De getallen staan weer voor een bepaalde symboliek. Deze symboliek kan gebruikt worden om bepaalde dingen te duiden, denk aan karakter, geboortegetal, wat een naam zou kunnen betekenen en welke sleutelwoorden er bij een naam/persoonlijkheid horen.

 

Pythagorische getallensymboliek

Moderne numerologie baseert zich eerder op gematria, het kabbalistische systeem, dan op de getallenleer van Pythagoras. Toch wordt in leerboeken over numerologie naar zijn opvattingen verwezen als deel uitmakend van de theorieën achter de verborgen betekenissen van getallen.

 1. De monade- vereerd door de pythagoreeërs als een tweeslachtig getal dat noch geheel mannelijk, noch geheel vrouwelijk was. Symbool voor de wijsheid omdat het verstand stabiel is, en van God omdat de monade alle dingen begint.
 2. De duade(of 'dyade') - verbonden met stoutmoedigheid omdat het het eerste getal is dat zich van de 'Goddelijke Eén' afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Staat ook bekend als het 'genius', het kwaad, de duisternis, de moeder.
 3. De triade- is het eerste oneven getal: staat onder meer voor vriendschap, vrede en gerechtigheid. Pythagoras onderwees dat het kwadraat van dit getal de macht van de maancirkel heeft.
 4. De tetrade- werd door de pythagoreeërs gezien als het scheppende getal, de bron van alle dingen (ook van de natuur). De pythagoreeërs geloofden dat de ziel van de mens uit een tetrade van machten bestond: de geest, de kennis, het geloof en het gevoel.
 5. De pentade - het pentagram vormde voor de Grieken een heilig symbool van licht, gezondheid en vitaliteit. Het stond ook voor het element ether, het vijfde element. De pythagoreeërs associeerden het met evenwicht omdat de pentade het volmaakte getal 10 in twee gelijke delen scheidt.
 6. De hexade - door de pythagoreeërs de volmaaktheid van alle puntengenoemd. Het werd gezien als de schepper van de ziel en de structuur van het universum.
 7. De heptade- eveneens een getal dat bij de pythagoreeërs in aanzien stond. Het is het getal van de godsdienst en tevens het getal van het leven, omdat de pythagoreeërs geloofden dat zevenmaands-baby's meestal in leven bleven terwijl baby's die in de achtste maand geboren weden vaak stierven.
 8. De ogdoade - het getal van de eerste kubus, die acht hoeken had. Het was een mysterieus getal, dat in verband werd gebracht met de Eleusische mysteriën.
 9. De enneade- het eerste kwadraat van een oneven getal (3 x 3). Omdat het slechts één cijfer van het volmaakte getal af lag, werd het beschouwd als mislukking. Verbonden met de oceaan, die door de pythagoreeërs als onbegrensd werd beschouwd.
 10. De decade - het belangrijkste der pythagorische getallen - de 'tetraktus' die alle harmonische en rekenkundige verhoudingen omvat. Pythagoras beschouwde de tien als de natuur van het getal.(Wikipedia)Diverse methoden.

 

 

 

Numerologen laten zich onderverdelen al naar gelang de methodiek die ze hanteren. In alle methodieken worden aan letters getallen gekoppeld (A=1, B=2 enz.) De twee hoofdmethodieken/stromingen zijn: het 'Hebreeuwse Systeem' (waarin het Hebreeuwse alfabet de basis is en er een relatie is met de Tarot en de Kabbala), en het 'Pythagorese Systeem' (waarin het Latijnse alfabet als uitgangspunt dient). Soms hanteren numerologen een derde systeem: het Fonetische Systeem. Sommige numerologen hebben moderne varianten, gebaseerd op louter het Latijnse alfabet of het moderne alfabet. De tabel hieronder maakt enige veelgebruikte getalsversleutelingssystemen inzichtelijk:

 1. Getal Hebreeuws Pythagorees Fonetisch Modern I (Latijns, 24-letter alfabet) Modern II (huidige 26-letter alfabet)
  1 A I Y Q J A K T A E Y of I(lang) A K T A J S
  2 B C K R B L U B K R PP G(hard) O(kort) Q X B L U V (u en v waren in Latijn dezelfde letter) B K T
  3 G L S C M X J G(zacht) Sh L C M W C L U
  4 D M T D N Y D M T D N X D M V
  5 E N E O Z W N E O Y E N W
  6 U V W X F P J U OO V W S F P Z F O X
  7 O Z G Q V O(bij begin van een woord) Z G Q G P Y
  8 F Ph P H H R Hi P Ph F H(uitgesproken) Ch(hard) H R H Q Z
  9 Th Tz I S Hu Th Tz I J(uit Latijn: I en J waren zelfde letter) S I R
  • De Hebreeuwse sleutel wordt voornamelijk gebruikt in verband met de kabbalistische uitlegging van de Heilige Schrift, zoals in de Zohar. Numerologen achten deze methode bijzonder geschikt voor de tarotische uitlegging door middel van de Twee-en-twintig Gorte Sleutels. De Hebreeuwse methode kent verder drie subversleutelingen: de Temurah, de Gematria en de Notaricon.
  • Het pythagorese alfabet werkt ook met tientallen, honderdtallen en duizendtallen.
  • Het fonetische alfabet wordt vooral gebruikt in verband met de planetaire betekenissen uit de astrologie.
  • De eerste moderne variant is gebaseerd op het Latijnse alfabet waarin I en J dezelfde letter zijn, net als de U en V.
  • De tweede moderne variant is gebaseerd op het moderne 26-letterige alfabet

  Een voorbeeld

  Het woord "Bach":

  • Hebreeuws: B=2, A=1, C=2, H=8 geeft 2+1+2+8 = 13
  • Pythagorees: B=2, A=1, C=3, H=8 geeft 2+1+3+8 = 14 = 10+4
  • Fonetisch: B=2, A=1, CH=G(zacht)=3 geeft 2+1+3 = 6 (planeetgetal)
  • Latijn: B=2, A=1, C=3, H=8 geeft 2+1+3+8 = 14 (= 1+4 = 5)
  • Modern alfabet: B=2, A=1, C=3, H=8 geeft 2+1+3+8 = 14 (= 1+4 = 5)

  De numeroloog zal dan afhankelijk van de gekozen systematiek een conclusie trekken op grond van de uitkomst van de gekozen methode. (Wikipedia)