Wat is Esoterie:

Het woord esoterie is afkomstig van het Griekse εσωτερική en betekent 'het inwendige' of 'het verborgene'; dit in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat 'het uitwendige' of 'het openbare' betekent. Esoterie houdt zich dus bezig met 'verborgen aspecten' van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet (zintuigelijke) waarneembare aspecten, het wezen van de dingen. Dergelijke kennis staat haaks op natuurwetenschappelijke  kennis, die immers stoelt op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid.

Esoterie  duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is.

Als academisch studiegebied verwijst esoterie naar de studie van alternatieve of gemarginaliseerde religieuze bewegingen of filosofieën waarvan de aanhangers in het algemeen hun eigen overtuigingen, praktijken en ervaringen onderscheiden van de publieke, geïnstitutionaliseerde religieuze tradities. Tot de onderzoeksgebieden van esoterie behoren alchemie, astrologie, gnosticisme, hermetisme, kabala, magie en mystiek.

 

Hermetica:

Om een goed beeld te krijgen over de Hermetica en Hermes Trismegistus, kan ik het boek van Jacob Slavenburg, De Hermetische schakel erg aanraden.

 

 

Herkomst Hermetische wetten, achtergrondartikel vanuit verschillende bronnen op internet :

Hermetisme is een verzamelnaam voor nauw verwante religieuze en esoterische ideeën en praktijken zoals die bekend zijn via teksten uit de eerste eeuwen n.Chr. in vooral de oostelijke Mediterrane wereld. Dergelijke teksten, hermetica, worden veelal toegeschreven aan de legendarische wijsgeer en profeet Hermes Trismegistus of zijn volgelingen, die ingewijde kennis openbaren over mystiek, kosmologie, magie, astrologie en alchemie. Vroege hermetica zijn doorgaans van meer technische en praktische aard, terwijl latere hermetica esoterischer en filosofischer zijn. In de hermetische levensbeschouwing staat het verwerven van gnosis centraal, goddelijke kennis van de God, de kosmos en de mens, die moet resulteren in verlichting en verlossing. 
 
Eenheid van alles 
Het hermetisme vormt geen uniforme religie met een vaste reeks dogma's. Als het doel het verkrijgen van gnosis is, dan bestaan er verschillende wegen naartoe. Een alternatieve interpretatie van de tegenstrijdigheden tussen teksten is dat de aangeboden kennis in de tekst hoort bij een bepaalde gradatie van inwijding. 
Er zijn desondanks enkele algemene overtuigingen die typerend zijn voor het hermetisme. De eerste is de fundamentele, wezenlijke samenhang van alles. God, de kosmos en de mens vormen een onlosmakelijke eenheid. God, die het Ene is, kan gekend worden via de natuur, en de mens kan opstijgen tot het goddelijke om ermee te versmelten. Doordat God zo volmaakt is, kan hij niet anders dan scheppen, maar zijn schepping staat dus niet los van hemzelf. In plaats daarvan stelt het hermetisme een voortvloeiing (emanatie) voor. Uit God vloeit de kosmos voort, en de mens vloeit uit de kosmos voort. Men spreekt in dit verband soms van vaderschap, soms ook van afspiegelingen. Naast de driedeling God-kosmos-mens komen ook nadere onderverdelingen voor, die verschillen van bron tot bron. Ze tonen joodse of Grieks-filosofische invloeden. Zo kan er sprake zijn van een tussenliggende Demiurg (scheppergod), die in bijvoorbeeld de Asclepius Aiôn (eon, 'eeuwigheid') wordt genoemd. 
God 
God is transcendent en nooit ten volle kenbaar. Hij is androgyn, een voorstelling die in de Griekse cultuurwereld enkel voorkomt binnen het orfisme en oorspronkelijk Egyptisch is Door zijn androgynie wordt hij voorgesteld als uit zichzelf geboren. Soms geldt hij als ongeboren of zonder oorsprong '. Tegelijk is hij een levende god en wordt haast altijd in persoonlijke termen genoemd of geadresseerd. Hij is de Verborgene en de Bron van het Al. Hij wordt ook het Ene of de Ene, het Goede of de Goede genoemd. In tegenstelling tot de god van het jodendom en het christendom blijft de hermetische god in daad boven het aardse verheven. De mens kan tot hem opstijgen, maar hij bemoeit zich niet rechtstreeks met aardse aangelegenheden. Hij straft niet en vergeeft niet; zonde en vergeving zijn in de hermetiek onbekende begrippen. 
De hermetici verwierpen het bestaan van andere goden en demonen niet, maar die speelden verder geen noemenswaardige rol, aangezien de focus totaal rustte op de mystieke vereniging met de transcendente oppergod. 
 
Kosmos 
Het universum is volgens de hermetici na God het tweede levende wezen. Het is door God voortgebracht, die er op verborgen wijze in aanwezig is. Met kennis over de werkelijkheid in al zijn aspecten wordt de weg naar God dan ook ontsloten. De kosmos schept op zijn beurt alles wat erin zit, maar hermetica verschillen in hun beschrijving van het ontstaan van de mens. 
De waardering van het universum is niet in alle hermetische geschriften hetzelfde en loopt uiteen van 'grotendeels goed', tot 'grotendeels slecht'. Het universum wordt echter nooit als geheel en al slecht gezien. Hierin verschilt het hermetisme fundamenteel van de gnostiek, waarin het universum vaak door de slechte demiurg geschapen is. 
Mens 
De mens wordt het derde levende wezen genoemd en hij overtreft alle andere op aarde levende wezens. Hij heeft een tweeledige natuur: naar zijn lichaam is hij stoffelijk, sterfelijk en tot het kwade geneigd, maar naar zijn innerlijke wezen is hij geestelijk, onsterfelijk en geneigd tot het goede. In zijn stoffelijke lichaam bevindt zich ook de ware, geestelijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en geest (nous). De gangbare opvatting is dat het verstand de mens doet begrijpen en dat de geest hem het intuïtieve inzicht in de eenheid der dingen geeft. Deze twee kunnen door de begeerten van het lichaam in een staat van onbewustheid gebracht worden, een toestand die als diepe slaap of dronkenschap ervaren wordt. 
Oorsprong 
Het hermetisme ontstond in Egypte, meer bepaald wellicht Alexandrië. Deze omgeving verklaart namelijk het beste de combinatie van joodse, hellenistische, gnostische en Egyptische elementen in het hermetisme. Hermes Trismegistus is de hoofdfiguur binnen het hermetisme. Hij is gebaseerd op de Egyptische god Thoth, die kunst en wetenschap aan de mens zou hebben gegeven. Hij werd vooral populair in de Ptolemeïsche periode en werd door de Grieken gelijkgesteld met Hermes. Trismegistus is een titel die 'driemaal grootste' betekent, een oude omschrijving voor Thoth. Sinds Plato bestond het idee dat Thoth mogelijk een mens uit het verre verleden was, en hier wordt Hermes Trismegistus niet langer voorgesteld als god, maar als mens met goddelijke kennis. Door het aantal onderwerpen in de hermetica blijkt dat Hermes Trismegistus feitelijk als de bron van alle kennis gold. Daarnaast past het personage Hermes Trismegistus bij de laat-klassieke religieuze tendensen, want in die tijd was men goed bekend met onduidelijk gedefinieerde, vergoddelijkte personen of halfgoden, zoals Orpheus, Herakles, Dionysus, Apollonius van Tyana, Mithras en Asclepius. 
 
 
Eerste beweging 
De eerste hermetica verschenen in de 1e eeuw v.Chr. en de 1e eeuw n.Chr. Ze gaan over magie (Griekse magische papyri), astrologie, iatromathematica, alchemie en occulte eigenschappen van allerlei zaken. De focus ligt op de occulte praktijk, zodat deze hermetica bekendstaan als technische hermetica. Ze werden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, omdat die als Thoth reeds bekendstond als onder andere expert op het gebied van dergelijke esoterische kennis. 
Er zijn zeven universele wetten waarmee alles in het heelal wordt beheerst. Het universum bestaat in perfecte harmonie op grond van deze wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van meer dan 5.000 jaar geleden uit het Oude Egypte tot het oude Griekenland en op de Vedische traditie van het oude India, hebben deze zeven Spirituele Wetten van het Universum allemaal als rode draad.
 
 

De geschriften hebben door de eeuwen heen vele mensen beïnvloedt. Plato. Cosimo de Medici, Leonardo da Vinci, Botticelli, Roger Bacon , Paracelcus, Thomas More, William Blake, Kepler, Copernicus, Isaac Newton, Daniel Defoe, Carl Gustav Jung etc.


De Corpus Hermeticum was een samenstelling van theologische, filosofische, wetenschappelijke en medische geschriften van een uitzonderlijke schoonheid en met een spirituele autoriteit. De scheppingsmythe wordt een veel rijkere, gedetailleerde en ontzagwekkend alchemistisch proces.


De begintekst op de smaragden tablet is


As above, so below.


In de tarotkaard van de Magier vind je dit principe terug.

 

 

 

De 7 Hermetische wetten.

 

Het onveranderlijk en het veranderlijke 
Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan. Je doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. 
 
 
1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk) 
De eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is. Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is - de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie werkelijkheid is een manifestatie van je geest. Dit is ware gedachtekracht. 
 
 
 
 
2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk) 
De tweede van de zeven Universele Wetten vertelt ons "Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven". Dit betekent dat er "harmonie, overeenkomst en overeenstemming" is tussen de fysieke, mentale en spirituele gebieden. Er is geen scheiding omdat alles in het heelal, waaronder jij, afkomstig is uit die "Ene Bron". Hetzelfde patroon wordt uitgedrukt op alle bestaande gebieden, uit de kleinste elektron tot de grootste ster en vice versa. All is One. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi was een verwijzing naar deze grote Wet van Overeenstemming van de inscriptie "Ken uzelf en gij zult alle geheimen weten van de goden en het Universum". 
 
 
3. De Wet van Trilling (onveranderlijk) 
De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties. 
Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische. Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. 
 
 
4. De Wet van Polariteit (veranderlijk) 
De vierde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Alles tweeledig is, alles heeft tegenpolen, alles heeft zijn paar tegenstellingen, tegenstellingen zijn identiek in de natuur, maar verschillend in graad". Het is ook de eerste van de veranderlijke Universele Wetten. Het betekent dat er twee kanten aan alles zijn. Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd. 
 
 
 
 
Boven de wet van de polariteit uitstijgen 
Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen. 
 
 
5. De wet van Ritme (veranderlijk) 
De vijfde van de zeven Universele Wetten vertelt ons: Dat alles stroomt, zowel in als uit, alles heeft haar getijden, alle dingen stijgen en dalen, de slinger- swing (slinger-schommeling) manifesteert zich in alles, de maat van de schommeling naar de rechterkant is de maat van de schommeling naar de linkerkant, ritme compenseert. Het is de tweede van de veranderlijke Universele Wetten en betekent dat de schommeling in alles is. Dit principe kan in actie worden gezien als de golven van de oceaan, in de opkomst en ondergang van de grootste rijken, in het bedrijfsleven cycli, in het buigen van je gedachten van negatief naar positief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze wet, dat wanneer iets een hoogtepunt heeft bereikt de achterwaartse swing bijna ongemerkt begint tot het moment dat een voorwaartse beweging totaal is omgedraaid, dan begint de voorwaartse beweging opnieuw en wordt het proces herhaald. 
 
 
Boven de wet van ritme uitstijgen 
Om de swing van de slinger te overstijgen, moet je bewust worden van het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat, je financiën, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Op termijn zal je doorzettingsvermogen beloond worden als de achterwaartse bewegingen minder negatief ten opzichte van je vorige achterwaartse swing zwaait en je weer hoger komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk) 
De zesde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Iedere oorzaak zijn effect heeft; ieder effect zijn oorzaak heeft". In overeenstemming met deze wet, elk effect dat je ziet in je buitenwereld of fysieke wereld heeft een zeer specifieke oorzaak die haar oorsprong vindt in je innerlijke of geestelijke wereld. Dit is de essentie van gedachtekracht. Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang die terzijnde tijd zich zal manifesteren. Om de meester van je lot te worden, moet je je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is. Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet. 
 
 
 
 
Je intenties zijn onmiddellijk gecreërd 
De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan - het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Weet dat wanneer je je richt op de door jouw gekozen doelen met het voornemen om creatieve visualisatie te gebruiken, dat wat je wilt in de fysieke wereld automatisch tot uiting komt in de geestelijke wereld, als je met volharding door gaat met je gedachten te concentreren, zal het ook in de fysieke wereld gematerialiseerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
7. De wet van Geslacht (veranderlijk) 
De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn. 
 
 
De wet van Aantrekking als onderdeel van de vergelijking 
Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten. 
 
Veel deskundigen gaan er hede ten dage vanuit dat de esoterische/spirituele dimensie binnen de vrijmetselarij de volgende weg heeft bewandeld: 
Gnostiek -> neoplatonisme -> hermetisme -> alchemie -> rozenkruis -> vrijmetselarij. 
Het hoogtepunt van deze stroming (haar Gouden Eeuw) vond plaats in Alexandrië. Dit was het perfecte middelpunt tussen oost en west. Na de verwoesting van de bibliotheek en de moord op Hypathia ging de gnostiek in het westen ondergronds. Omdat gnostici in het Westen uit de greep en het blikveld moesten blijven van de almachtige Rooms-katholieke kerk hebben zij noodgedwongen gedurende de afgelopen eeuwen verschillende organisaties gebruikt om te overleven, onder andere de bouwgildes. 

 

 

In Amsterdam is de Ritman bibliotheek. Op www.embassyofthefreemind.com staat een online bibliotheek met van alles over o.a. het Hermetisme. De Ritman bibliotheek wordt ook wel bibliotheca philosophica hermetica genoemd. Er zijn bijvoorbeeld online teksten te vinden van Arthur Waite en de achtergronden bij het Rider-Waite Tarotb spel. Waite was lid van the Hermetic order of the golden dawn. Net als Aleister Crowly, William Yeats, Bram Stoker etc.
De Hermetische orde ontstond in de 19e eeuw ( griezelverhalen en seances) een periode waarin er een opleving was van de kaballa, tarot, astrologie, alchemie en magie.